Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Złożyłem wniosek o wpisanie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, wynikającego z załączonej do wniosku przedwstępnej umowy sprzedaży. Do wniosku załączyłem jedynie odpis umowy, zawartej przed notariuszem, z którego nie wynika zgoda właściciela nieruchomości na wpis roszczenia. Czy wniosek zostanie uwzględniony?

Porada prawna eksperta prawa nieruchomości

Niestety taki wniosek zostanie oddalony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, zaś rozpoznając wniosek o wpis, Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Ze wskazanego przez Pana dokumentu nie wynika, aby właściciel nieruchomości wyraził zgodę na wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej, a stosownie do treści art. 32 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001.124.1361 ze zm.) do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis roszczenia. Jeśli zatem sąd ustali, iż załączona do wniosku, wyżej opisana, umowa zobowiązująca nie obejmuje złożonej przez właściciela nieruchomości, objętej księgą wieczystą, do której chcemy wpisać roszczenie, zgody na wpis roszczenia opisanego we wniosku, uzna, że istnieją przeszkody do dokonania wpisu i oddali wniosek.
Aby zatem uzyskać interesujący Pana wpis w księdze wieczystej musi Pan postarać się o zgodę właściciela nieruchomości na wpis naszego roszczenia w formie co najmniej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jednak najlepiej, jeśli zawieramy przedwstępną umowę sprzedaży, zadbać o to, aby w akcie obejmującym tę umowę, właściciel wyraził zgodę na wpis naszych roszczeń.

Jedna myśl na temat “Wniosek o wpis w księdze wieczystej”

  1. Absolutnie nie zgadzam się z treścią porady, art. 32 ust. 2 o księgach wieczystych i hipotece wyraźnie stanowi że do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wystarcza dokument obejmujący oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu tego prawa albo obejmujący zgodę na wpis roszczenia. Słowo „albo” przesądza o tym, że w przypadku gdy dysponujemy oświadczeniem o ustanowieniu prawa – w tym wypadku umową do dokonania wpisu nie jest potrzebna zgoda właściciela, sama umowa wystarczy do ujawnienia roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + nineteen =