Przeniesienie hipoteki – opóźnione miejsce – wniosek

Jesteśmy właścicielami nieruchomości i złożyliśmy do wydziału ksiąg wieczystych wniosek o wpisanie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne. Do powyższego wniosku załączyliśmy złożone w zwykłej formie pisemnej oświadczenie swoje – jako właścicieli nieruchomości, w którym wskazaliśmy, iż w niniejszej księdze wieczystej na miejscu pierwszym wpisano hipotekę do kwoty X zł, jednocześnie w dniu 3 marca 2012 roku Bank udzielił nam kredytu, który zabezpieczono poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty Y zł, zaś wniosek o wpis tej hipoteki został już złożony do tutejszego Sądu. Wobec powyższego oświadczamy, iż wnosimy o dokonanie w dziale IV księgi wpisu roszczenia o przeniesienie hipoteki do kwoty Y zł na miejsce 1 z chwilą, gdy stanie się ono wolne. Czy taki wniosek zostanie uwzględniony?

Porada prawna eksperta prawa nieruchomości

Wniosek taki zostanie oddalony.

Zgodnie z przepisami art. 101 1 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001.124.1361 ze zm.), w razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. Jednocześnie w myśl art. 1019 ww. ustawy, roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę może być ujawnione w księdze wieczystej. W takim przypadku hipoteka uzyskuje przyrzeczone miejsce, z chwilą gdy stało się wolne.
Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 125, poz. 1368) wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy dokumentu.
Przepis art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 2002.72.665 ze zm.), zgodnie z którym księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Dokumenty takie są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku.
Należy zatem uznać, iż podstawą wpisu do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie bądź przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce jest oświadczenie właściciela nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Podstawą wpisu roszczenia o przeniesienie hipoteki może być również, wyżej wskazane, oświadczenie banku wydane w stosownym trybie, pod warunkiem, że roszczenie to zostało zastrzeżone w czynności bankowej, a przenoszona hipoteka zabezpiecza wierzytelności banku wynikające z takiej czynności bankowej.
Żaden z przepisów szczególnych nie pozwala zaś na wpisanie roszczenia o ustanowienie lub przeniesienie hipoteki jedynie na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości złożonego w zwykłej formie pisemnej, w szczególności, gdy wyraża ono jedynie wniosek o wpisanie roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.
W tej sytuacji, wobec nie dołączenia do przedmiotowego wniosku dokumentów, stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej, sąd uzna, że istnieją przeszkody do dokonania wpisu i wniosek oddali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seven + 8 =